สนร.โซล จัดงานแรงงานสัมพันธ์สัญจร ครั้งที่ 3/2562 ณ ศูนย์ช่วยเหลือชาวต่างชาติอันซัน

                     นาวสาวพินยุดา แจ่มจันทร์ศรี อัครราชทูตที่ปรึกษา(ฝ่ายแรงงาน)พร้อมด้วยที่ปรึกษา (ฝ่ายแรงงาน) และเจ้าหน้าที่ฝ่ายแรงงาน ประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโซล ออกให้บริการตามโครงการแรงงานสัมพันธ์สัญจร ประจำปี 2562 โดยจัดกิจกรรมแรงงานสัมพันธ์สัญจร ครั้งที่ 3/2562 ในการจัดสัมมนาเกี่ยวกับความปลอดภัยในการใช้สารเคมีภัณฑ์ในการทำงานให้แก่แรงงานต่างชาติ โดยสถานีวิทยุและโทรทัศน์ MNTV.NET ร่วมกับสมาคมควบคุมดูแลแห่งเกาหลี สังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในวันอาทิตย์ที่9 ธันวาคม 2561ศูนย์ช่วยเหลือชาวต่างชาติอันซัน (Ansan Migrant's Counseling Support Center)เมืองอินชอนโดยจัดบริการรับเรื่องราวร้องทุกข์ ให้คำแนะนำปรึกษาปัญหาและข้อกฎหมายด้านแรงงานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เอกสารคู่มือ "ทำงานสุขใจในสาธารณรัฐเกาหลี" ฉบับประจำปี 2562 และแผ่นประชาสัมพันธ์ช่องทางการติดต่อฝ่ายแรงงานฯ (QR Code สำนักงานแรงงานไทย)นอกจากนี้ อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายแรงงาน) ได้ให้ความรู้เกี่ยวกับการเฝ้าระวังและการใช้สารเคมีอย่างถูกต้องให้กับแรงงานไทยซึ่งได้รับความสนใจเป็นอย่างดี การจัดงานครั้งรวม 31 คน