การลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร ปี 2562

   ตามที่ประเทศไทยได้กำหนดให้มีการเลือกตั้งทั่วไป ในวันที่ 24 มีนาคม 2562 นั้น  สถานเอกอัคราชทูต ณ กรุงโซล ได้ประกาศ เรื่อง การลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร  โดยสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) จะเปิดให้ผู้ที่พำนักอยู่ในต่างประเทศ ลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรระหว่างวันที่ 28 มกราคม ถึง 19 กุมภาพันธ์ 2562  ซึ่งได้ล้างฐานข้อมูลผู้สิทธิเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรที่มีอยู่เดิมหมดแล้ว 

ดังนั้น  เพื่อให้มีสิทธิ์เลือกตั้งนอกราชอาณาจักรในปี 2562 นี้  สถานเอกอัครราชทูตฯ จึงประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้คนไทยในสาธารณรัฐเกาหลีลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรได้ 3 วิธี (อย่างใดอย่างหนึ่ง) ดังนี้

1. ด้วยตนเองที่สถานเอกอัครราชทูตฯ

2. ทางไปรษณีย์ และ

3. ผ่านระบบออนไลน์ ที่ https://election.bora.dopa.go.th/ectabroad/ หรือ http://www.khonthai.com/TH/

รายละเอียดปรากฏดังภาพ