โอกาสดี! 1 ต.ค.61-31 มี.ค.62 สมัครใจเดินทางกลับประเทศไทย ไม่ถูกห้ามเข้าเกาหลีใต้

       ตามที่กระทรวงยุติธรรม สาธารณรัฐเกาหลี ออกประกาศให้ผู้พำนักและทางานแบบผิดกฎหมายเดินทางกลับประเทศภูมิลำเนา ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2561 - 31 มีนาคม 2562 นี้ โดยจะไม่ถูกห้ามเข้าประเทศ และในขณะเดียวกันจะมีมาตรการตรวจจับกุม-ส่งกลับ ผู้ที่ทำงานโดยไม่ได้รับอนุญาตในอุตสาหกรรมก่อสร้าง ธุรกิจสถานบันเทิง และงานนวด เป็นกลุ่มแรก ตั้งแต่ 1 พฤศจิกายน 2561 เป็นต้นไป โดยผู้ที่ถูกจับกุมจะถูกขึ้นบัญชีห้ามเข้าสาธารณรัฐเกาหลี เป็นเวลาสูงสุด 10 ปี

       สำหรับผู้ที่สมัครใจกลับประเทศไทยในระยะเวลาผ่อนผันนี้ ขอให้ดำเนินการ ดังนี้

      1. เตรียมตั๋วเครื่องบินและหนังสือเดินทาง (passport) ให้พร้อม

      2. เดินทางไปสนามบิน และรายงานตัวกับ ตม.เกาหลี โดยบันทึกปากคำกับเจ้าหน้าที่

      3. ไปถึงสนามบินให้ทันเวลาทาการของ ตม. และเผื่อเวลาก่อนเครื่องบินออก

     กรณีเดินทางออกจากสนามบินอินชอน ให้ติดต่อ ตม. ใกล้ counter g - h เปิดทำการตั้งแต่ 06.00 - 23.00 น. โทร. 032-740-7391 ส่วนสนามบินกิมแฮ (ปูซาน) ติดต่อที่ชั้น 2 อาคารผู้โดยสาร ขาออกนอกประเทศ (international) ใกล้ทางเข้าประตู 4 เปิดทำการตั้งแต่ 06.30 - 19.30 น. โทร. 051-979-1300

    เมื่อเดินทางถึงประเทศไทย ขอให้รายงานตัวกับด่านตรวจคนหางาน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ หรือดอนเมือง เพื่อขอรับคำปรึกษาด้านการหางานต่อไป

    ทั้งนี้ สามารถขอรับคำปรึกษาเรื่องการหางานทำทั้งในประเทศและต่างประเทศ การฝึกทักษะด้านภาษาและฝีมือแรงงานได้ที่ สำนักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัด หรือ ศูนย์ที่นี่มีงานทำ 11 แห่ง ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ พิษณุโลก พระนครศรีอยุธยา ปราจีนบุรี นครราชสีมา ขอนแก่น ชลบุรี ระยอง สุราษฎร์ธานี สงขลา และกรุงเทพมหานคร หรือ โทรสายด่วน 1694

------------------------------------------