สนร.โซล จัดงานแรงงานสัมพันธ์สัญจร ครั้งที่ 7/59 ณ เมืองอึยจองบู

                    เมื่อวันอาทิตย์ที่ 3 เมษายน 2559 ฝ่ายแรงงาน ประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโซล ได้จัด กิจกรรมแรงงานสัมพันธ์สัญจร ครั้งที่ 7/2559 ณ ห้องประชุมศูนย์ช่วยเหลือฯ อึยจองบู Exodus เมืองอึยจองบู จังหวัดคยองกี โดยความร่วมมือกับมูลนิธิแรงงานแห่งเกาหลี (Korea Labor Foundation: KLF) เพื่อพบปะแรงงานไทยในพื้นที่เมืองอึยจองบู จังหวัดคยองกี และบรรยายสรุปเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ของแรงงานต่างชาติและให้บริการปรึกษาปัญหาให้แก่แรงงานไทยในเขตดังกล่าว ซึ่งเมื่อสอบถามถึงสิทธิประโยชน์ สวัสดิการที่ควรได้รับตามกฎหมาย พบว่าแรงงานในเขตดังกล่าวพอจะเข้าใจบ้างแต่เมื่อลงในรายละเอียดแล้วก็มีส่วนที่เข้าใจผิดเช่นกัน ยกตัวอย่างเช่น การคิดคำนวณ    ค่าจ้าง คำนวณค่าทำงานนอกเวลา(OT) และการทำประกันที่ไม่จำเป็นต้องทำ เป็นต้น ผู้เข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วย นางกาญจนา วงศ์สุวรรณ์ อัครราชทูตที่ปรึกษา(ฝ่ายแรงงาน) นายซอง ชัง กึน หัวหน้าทีมแรงงานต่างชาติ KLF นางสาวโช ฮี ฮยอง รองผู้จัดการ ทีมแรงงานต่างชาติ KLF นายลี โดง อก ศูนย์จัดหางานเขตอึยจองบู นางแทรีน วอน ล่าม ประจำศูนย์ช่วยเหลืออึยจองบู Exodus และแรงงานไทย 60 คน ผู้สังเกตการณ์ ประมาณ 10 คน