โอกาสแรงงานไทย

โอกาสของแรงงานไทย

 

                 ตลาดแรงงานต่างชาติในสาธารณรัฐเกาหลี นับว่าเป็นตลาดแรงงานที่มีศักยภาพและเป็นตลาดที่น่าสนใจ เนื่องจากแรงงานต่างชาติได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายเทียบเท่าคนในชาติ  รวมทั้งอัตราค่าจ้าง   แรงงานค่อนข้างสูง แต่นับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2562 MOEL ได้ประกาศขึ้นอัตราค่าจ้างขั้นต่ำเป็นอัตราชั่วโมงละ 8,350 วอน แรงงานไทยที่ทำสัญญาจ้างสัปดาห์ละ 40 ชั่วโมง จะได้ค่าจ้างเดือนละประมาณ 1,745,150 วอน หรือ คิดเป็นเงินไทยประมาณ 48,834 บาท (อัตราแลกเปลี่ยน 1 วอนต่อ 0.028 บาท)  สำหรับผู้ที่ทำสัญญาจ้างสัปดาห์ละ 44 ชั่วโมง  จะได้ค่าจ้างเดือนละประมาณ 1,887,100 วอน หรือคิดเป็นเงินไทยประมาณ 52,806 บาท (อัตราแลกเปลี่ยน 1 วอนต่อ 0.028 บาท) เงินรายได้นี้ยังไม่รวมค่าล่วงเวลาและเงินรางวัลสิ้นสุดสัญญาจ้างเท่ากับค่าจ้างเฉลี่ยปีละ 30 วัน และเงินโบนัส  

                 แรงงานไทยที่ได้รับค่าจ้างและค่าล่วงเวลาตามกฎหมายแรงงาน  สามารถส่งเงินกลับบ้านได้เฉลี่ยมากกว่าเดือนละ 20,000 บาท แม้ว่าแรงงานไทยจะมีคู่แข่งในตลาดแรงงาน 15 ประเทศ แต่แรงงานไทยยังเป็นแรงงานที่ได้รับความสนใจในลำดับต้นๆ จากผลสำรวจความพึงพอใจของนายจ้างเมื่อเดือนธันวาคม 2553 ปรากฏว่าแรงงานไทยได้รับความพึงพอใจเป็นลำดับที่ 4 ดังนี้ เวียดนาม (23.6%) ฟิลิปปินส์ (12.1%) อินโดนีเซีย (10.9%) และไทย (10.3%) ตามลำดับ

               นอกจากนี้ ตามประกาศของ MOEL ซึ่งผ่อนผันให้แรงงานต่างชาติที่ทำงานครบตามสัญญา 4 ปี 10 เดือน สามารถเดินทางกลับเข้าทำงานที่เกาหลีได้โดยไม่ต้องสอบภาษาเกาหลี และไม่ต้องเข้ารับการอบรมอีกครั้ง รวมทั้ง ลดระยะเวลาการกลับไปพำนักในประเทศภูมิลำเนาจาก 6 เดือน เป็น 3 เดือนซึ่งจะช่วยป้องกันและแก้ไขปัญหาแรงงานต่างชาติผิดกฎหมายได้อีกในระดับหนึ่ง โดยนายจ้างที่มีความประสงค์จะจ้าง แรงงานต่างชาติรายเดิมที่มีความตั้งใจทำงานจริง และหมดระยะเวลาการจ้างงาน 4 ปี 10 เดือนแล้ว นายจ้างจะต้องยื่นคำขอที่ศูนย์จัดหางาน MOEL ก่อนที่แรงงานจะเดินทางกลับประเทศ

 

 

 

11 ก.พ.62