ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปทำงานในเกาหลี

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปทำงานในสาธารณรัฐเกาหลี

1. การจัดส่งในระบบ EPS คนงานจะเสียค่าใช้จ่ายในการเตรียมตัวและเดินทาง รวมทั้งสิ้น ประมาณ 50,000-65,000 บาท ประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายภายในประเทศ ประมาณ 30,000 -45,000 บาทเช่น ค่าทำหนังสือเดินทาง ค่าตรวจสุขภาพ ค่าโดยสารเครื่องบิน ค่าสมาชิกกองทุนเพื่อช่วยเหลือคนหางานไปทำงานต่างประเทศ และค่าใช้จ่ายในประเทศสาธารณรัฐเกาหลี ประมาณ 25,000 บาท ได้แก่ ค่าประกันการเดินทางกลับ ค่าประกันอุบัติเหตุนอกงาน
2. การจัดส่งในระบบฝึกงาน แม้กฎหมายจะกำหนดให้บริษัทจัดหางานสามารถเรียกเก็บค่าบริการและค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปทำงานในสาธารณรัฐเกาหลี ไม่เกินอัตราค่าจ้างที่คนได้รับ จำนวน 4 เดือน แต่ในความเป็นจริง คนหางานต้องเสียค่าใช้จ่าย คนละ ประมาณ 130,000 -150,000 บาท